מילות השיר:
יה אכסוף נעם שבת המתאמת ומתאחדת בסגלתך
משוך נעם יראתך לעם מבקשי רצונך
קדשם בקדשת השבת המתאחדת בתורתך
פתח להם נעם ורצון לפתח שערי רצונך
היה הוה שמור שומרי ומצפים שבת קדשך
כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשם תערוג לקבל
נעם קדשת שבת המתאחדת בשם קדשך
הצל מאחרי לפרוש מן השבת לבלתי תהיה סגור
מהם ששת ימים המקבלים קדשה משבת קדשך
וטהר לבם באמת ובאמונה לעבדך

ויהיו רחמיך מתגוללים על מדותיך
ויהיו רחמך מתגוללים על עם קדשך
להשקות צמאי חסדך מנהר היוצא מעדן
לעטר את ישראל בתפארת
המפארים אותך ביום שבת קדשך
כל ששה ימים להנחילם נחלת יעקב בחירך
יה אכסוף נעם שבת המתאמת ומתאחדת בסגלתך
השבת נעם הנשמות והשביעי ענג הרוחות ועדן
הנפשות להתעדן באהבתך וביראתך
שבת קדשך נפשות ישראל בצל כנפיך יחסיו
ירוין מדשן ביתך