מילות השיר:
וידע כל פעול כי אתה פעלתו
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו
ויאמר כל אשר נשמה באפו
ה' הוא האלוקים

וכל הבריאה תעשה רצונך
יכרעו ויפולו לפניך
יקר יתנו לכבוד שמך
ויקבלו כולם את עול מלכותך