מילות השיר:
ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקרבן
אנא רחום ברחמיך הרבים
השב שכינתך לציון עירך וסדר העבודה לירושלים

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
ושם נעבדך ביראה ופחד כימי עולם וכשנים קדמוניות