מילות השיר:
ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים ה' מלך
ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד