מילות השיר:
כולם אהובים,כולם ברורים, כולם גבורים, כולם קדושים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכין ומשבחין ומפארין ומעריצין ומקדישין וממליכין.