מילות השיר:
טייערע אידן טייערע ברידער
מען טאר זיך נישט מייאש זיין
ס קומט שוין די זון אויפשיין
מען טאר זיך נישט מייאש זיין
און אז עס וועט קומען שווערע צייטען
טאר מען נישט ווערען מיד
שטארקט אייך מיין טייערער איד
און זינגט מיט מיר דעהם ליד
אז היר ועט זינגן מיט מיר אין איינעם
רבונו של עולם קוק מיר וערטען אוף דעם
טאג אוף דיין ואלקען אונז טראג
און מיר זינגען צו דיר טאטע מיר זיינען נישט צוברכען
ניין גיב אונז כח צו גיין וייל מיר זינגען צו דיר אליין
ווען מיר זיצען דא צוזאמען אלע טייערע פריינד
ווי איין נשמה איר זיינט און די ישועה קומט נאך היינט
זיסע ברידער לאמיר זיך שטארקען זיך נישט מייאש זיין
די ישעה קומט נאך היינט מען טאר זיך נישט מייאש זיין
זיסע ברידער לאמיר זיך שטארקען זיך נישט מייאש זיין
און עס ועט קומען שוורע צייטען זאל מען ה טנצעלע גבען
טייערע ברידער הערציקע ברידער
מען טאר זיך נישט מייאש זיין
די ישעה קומט נאך היינט
טייערע ברידער הערציקע ברידער
ווען ועלן מיר וויטער זען ווען ועלן מיר וודער זען אז גאט
וועט געבן געזונט און לבען ועלן מיר וויטער זען