מילות השיר:
יהי רצון מלפניך
ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שנשמור חוקיך בעולם הזה
ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה
לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא
למען יזמרך כבוד ולא יידום
ה' אלוקיי לעולם אודך