מילות השיר:
טל תן לרצות ארצך שיתנו ברכה בדיצך רוב דגן ותירוש בהפריצך קומם עיר בה חפצך בטל
טל צוה שנה טובה ומעוטרת פריהארץ לגאון ולתפארת ,עיר כסוכה נותרת שימה בידך עטרת בטל
טל נופת עלי ארץ ברוכה ממגד שמים שבענו ברכה להאיר מתוך חשכה כנה אחריך משוכה בטל.
טל יעסיס צוף הרים ,טעם במאודך מובחרים חנוניך חלץ ממסגרים זמרה ננעים וקול נרים
בטל.