מילות השיר:
מי האיש החפץ חיים
אוהב ימים לראות טוב

נצר לשונך מרע
ושפתיך מדבר מרמה
סור מרע ועשה טוב
בקש שלום ורדפהו

בה' תתהלל נפשי
ישמעו ענווים וישמחו
גדלו לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו

גדול ה' ומהלל מאד
בעיר אלקינו הר קדשו
יפה נוף, משוש כל הארץ, הר ציון, ירכתי צפון