מילות השיר:
רצוני שאיפתי אליך רועי
שירי תהילתי תפילתי אליך צורי
חלומי תשוקתי תקוותי אליך דודי
תעקת ליבי דמעתי תפילתי אליך רועי

ליבי עולה אליך אבי
שירי נוסק שמך ידיי
עיני עיני לך רועי
אליך צורי

ליבי עולה אליך אבי
נשמתי קוראת לך רועי
עיני עיני לך אבי
אליך אהובי

פתח ליבי אליך אבי
נשמתי תעלה לך רועי
עיני עיני לך ידידי
אליך רועי

"ויהי כאשר ראה יעקב
את רחל בת לבן אחי אמו"
באה עם הצאן
"ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר
וישק את צאן לבן אחי אמו
וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך"

"מנעי קולך מבכי ואת עינייך מדמעה
כי יש שכר לפעולתך נאום ה'"

קולך שמעתי אהובתי לנחמך הנה באתי...