מילות השיר:
פיה פתחה בחכמה
ותורת חסד על לשונה
צופיה הליכות ביתה
ולחם עצלות לא תאכל

שקר החן והבל היופי
אשה יראת ה׳ היא תתהלל
תנו לה מפרי ידיה
ויהללוה בשערים מעשיה