מילות השיר:
איתא במדרש תהילים "ר' אליעזר אומר:
אמרו ישראל לפני הקב"ה
ריבונו של עולם רוצין אנו ליגע
בתורה יומם ולילה אבל אין לנו פנאי.
אמר להם הקב"ה קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגיעים בתורה יומם ולילה".
מי הגורם שיעשה הקב"ה את המצוות
על ידי שישראל עושים המצוות
אמרז'ל תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו?
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.