מילות השיר:
כך היא דרכה של תורה
פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה
ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה
ובתורה אתה עמל
אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך
אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא