מילות השיר:
עת שערי רצון להפתח, יום אהיה כפי לאל שוטח, אנא זכור נא לי ביום הוכח, עוקד והנעקד והמזבח.
באחרית נסה בסוף העשרה, הבן אשר נולד לך משרה, אם נפשך בו עד מאוד נקשרה, קום העלהו לי לעולה ברה, על הר אשר כבוד לך זורח.
אמר לשרה כי חמודך יצחק, גדל ולא למד עבודת שחק, אלך ואורהו אשר לא אל חק, אמרה לכה אדון אכל אל תרחק, ענה יהי ליבך באל בוטח.
שיחו לאמי כי ששונה פנה, הבן אשר נולד לתשעים שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, אנה אבקש לה מנחם אנה, צר לי לאם תבכה ותתיפח.