מילות השיר:
מחי ומסי ממית ומחי.
מסיק מן שאול לחיי עלמא.
ברא כד חטי אבוהי לקיה.
אבוהי דחייס אסי לכאבה.
עבדא דמריד ונפיק בקולר.
למארה תאיב יתבר קולרה.
ברך בוכרך אנן וחטינן קמך.
הא רויא נפשין בגידין ומרדין.
עבדך אנן ומרדינן קמך.
הא בבזתא ושביא,
הא במלקיותא.
בבעו מינך, במטו מינך
ברחמן נפשין.
אסי לכאבין
דאיתקפו עלן.
עד דלא נהוי גמירא בשביא.