מילות השיר:
ריבנו של עולם
הריני מוחל וסולח
לכל מי שהכעיס או הקניט אותי
או שחטא כנגד

בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, בין בדיבור, בין במעשה ,בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר, לכל בר ישראל.