מילות השיר:
עלינו לשבח לאדון הכל
לתת גדולה ליוצר בראשית
שלא עשנו כגויי הארצות ולא כמשפחות האדמה
שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע... להבל וריק
ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.