מילות השיר:
מה תמר זה אין לו אלא לב אחד
אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים
ויעשו כולם אגודה אחת לעבדך בלבב שלם