מילות השיר:
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני ,תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי ,אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי