מילות השיר:
נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה.
מה שאכלנו יהיה לשבעה ומה ששתינו יהיה לרפואה ומה שהותרנו יהיה לברכה, כדכתיב ויתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר ה'. ברוכים אתם לה' עושה שמיים וארץ.
ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום.

כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.

עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.