מילות השיר:
בואו נשתחווה ונכרעה
נברכה לפני ה' עשנו
כי הוא השם אלוקינו
לכו נרננה לה'
נריעה לצור ישענו
נקדמה פניו בתודה
בזמירות נריעה לו