מילות השיר:
בשעה שישראל נכנסים לצרה הם אומרים להקב"ה גאל אותנו.
אומר להם הקב"ה בטחו בשמי... שכל מי שבוטח בשמי אני מצילו.