מילות השיר:
צור משלו אכלנו ברכו אמוני שבענו
והותרנו כדבר ה'

הזן את עולמו רוענו אבינו אכלנו
את לחמו ויינו שתינו על כן נודה
לשמו ונהללו בפינו אמרנו וענינו
אין קדוש כה'

בשיר וקול תודה נברך אלוהינו על
ארץ חמדה טובה שהנחיל לאבותינו
מזון וצדה השביע לנפשנו חסדו
גבר עלינו ואמת ה'

רחם בחסדך על עמך צורנו על ציון
משכן כבודך זבול בית תפארתנו
בן דוד עבדך יבא ויגאלנו רוח
אפינו משיח ה'

יבנה המקדש עיר ציון תמלא ושם
נשיר שיר חדש וברננה נעלה הרחמן
הנקדש יתברך ויתעלה על כוס יין
מלא כברכתת ה'