מילות השיר:
ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו,
והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה,
ואל יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר,
ותן לכל איש ואיש די פרנסתו,
ולכל גויה וגויה די מחסורה.
ותמהר ותחיש לגאלנו,
ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו,
ובזכות שלש - עשרה מדותיך של רחמים
הכתובים בתורתך,
כמו שנאמר
ה' ה' קל רחום וחנון
ארך אפים ורב חסד ואמת,
נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה,
שאינן חוזרות ריקם מלפניך