מילות השיר:
שמע ישראל ה' אלקינו
ה' אחד הוא אלקינו
הוא אבינו הוא מלכינו
הוא מושיענו והוא
יושיענו ויגאלנו שנית
וישמיענו ברחמיו שנית
לעיני כל חי לאמר הן
גאלתי אתכם אחרית כראשית
להיות לכם לאלקים אני
ה' אלקיכם