מילות השיר:
תניא,
אמר ר' ישמעאל בן אלישע:
פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים
וראיתי אכתריאל קה ה' צבקות, שהוא יושב על כסא רם ונשא.
ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני!
אמרתי לו:
יהיה רצון מלפניך,
שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מידותיך
ותתנהג עם בניך במידת הרחמים
ותכנס להם לפנים משורת הדין.

ונענע לי בראשו