מילות השיר:
מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם מפני
שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש
ליחרב ולהגלות את ישראל מארצם שמא יבואו לקבורתו
של משה באותה שעה ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו
לו, משה רבינו עמוד בתפילה בעדנו ועומד משה ומבטל
את הגזירה מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.