מילות השיר:
והסירותי את לב האבן מקירבכם
ונתתי לכם לב בשר
ושפכתי את רוחי עליכם
ראו באורי שזורח עליכם
ומלאה הארץ דעה את ה'
כמים לים מכסים
וידעו אותי למקטנם ועד גדולם
וראו כל בשר כי פי ה' דיבר
אשריכם ישראל.