מילות השיר:
אילן אילן במה אברכך שיהו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין- שיהא צילך נאה הרי צילך נאה.
אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך