מילות השיר:
ברכות והודאות לשמך הגדול
והקדושעל שהחייתנו וקיימתנו
כן תחיינו ותקיימנו ותאסוף
גלויותנו לחצרות קדשיך לשמור
חוקיךולעשות רצונך ולעבדך
בלבב שלם