מילות השיר:
שלח לנו מנהיג אמיתי
שלח לנו מנהיג רחמן
שלח לנו רועה נאמן שיוכל לנהג אותנו ברחמים כמו משה רבינו
רבונו של עולם ברחמיך הרבים
ובחסדיך הנפלאים
תקרבנו למנהיג אמיתי
ונזכה ע"י זה לאמונה אמיתית בשלמות
שלח
ותצילנו ממנהיגים של שקר
שנקראים נביאי שקר
וננצל ע"י זה מאמונת כזביות
שלח