מילות השיר:
קודשא בריך הוא אחד לעילא לא יתיב
על כורסיא דיקריה
עד דאתעבידת איהי ברזא דאחד

כגונא דיליה למהוי
אחד באחד

והא אוקימנא
רזא דה’
אחד ושמו אחד