מילות השיר:
אב הרחמן שמע קולנו
אב הרחמן שמע קולנו
ה' אלוקינו חוס ורחם עלינו
כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה
ומלפנייך מלכנו ריקם אל תשיבנו
חננו ועננו ושמע תפילותנו
כי אתה שומע תפילת כל פה
עמך ישראל ברחמים

כרחם אב - חמוק
כרחם אב על בנים
כן תרחם השם עלינו
והושענו למען שמך
חמול על עמך
רחם על נחלתך
חוסה נא כרוב רחמיך
חוננו מלכנו ועננו

שמע השם
שמע השם קולי וחונני וענני
לך אומר ליבי בקשו פני
את פניך השם אבקש
אל תסתר פניך ממני

והוא יושיענו
והוא יושיענו ויגאלנו שנית
וישמיענו ברחמיו לעני כל חי
הן גאלתי אתכם אחרית כראשית
להיות לכם לאלוקים