מילות השיר:
יהי רצון מלפניך ה אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברבה
ותתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה חיים של ברכה
חיים של פרנסה חיים של חילוץ עצמות חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חאט
חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו
אהבת תורה ויראת שמים חיים שימלא ה משאלות ליבנו לטובה
בזכות תפילת רבים אמן סלה