מילות השיר:
והנחילנו ה' אלקינו
באהבה וברצון שבת קדשך

אות השבת,
חתום באופיינו
לא יחשבו מחלליו
שיצאו ממנו
שיוכלו להכחידו מפנימיותם
חתום הוא בעמקי נשמתם

הפנימיות
דורשת התגלות
סובלת הנשמה
ומתעלפת במלחמה
וסוף כל סוף היא תנצח
כי הכל למקורו לשוב מוכרח

פזמון: וינוחו בה / בו / בם כל ישראל מקדשי שמך
הבטחה.. הנשמה...