מילות השיר:
אנא מלך מלכי המלכים
צוה למלאכיך מלאכי השרת
משרתי עליון
שיפקדוני ברחמים ויברכוני
בבואם לביתי
כי הדלקתי נרותי והצעתי מיטתי
והחלפתי שמלותיי לכבוד השבת