מילות השיר:
ריבונו של עולם
עילת העילות וסיבת כל הסיבות,
אנת לעילא, לעילא מן כולא,
ולית לעילא מינך, דלית מחשבה תפיסא בך כלל.
ולך דומיה תהילה ומרומם על כל ברכה ותהילה.
אותך אדרוש, אותך אבקש,
שתחתור חתירה דרך כבושה מאיתך,
דרך כל העולמות, עד ההשתלשלות שלי,
במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה לך,
יודע תעלומות. ובדרך ונתיב הזה תאיר עלי אורך,
להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת,
כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר הברואים,
לבלי לחשוב במחשבתי שום מחשבת
חוץ ושום מחשבה ובלבול, שהוא נגד רצונך,
רק לדבק במחשבות זכות צחות וקדושות בעבודתך
באמת בהשגתך ובתורתך,
הט ליבי אל עדותיך ותן לי לב טהור לעבדך באמת.