מילות השיר:
נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד שרפי קודש
המשלשים לך קדושה וכן כתוב על יד נביאך
וקרא זה אל זה ואמר...