מילות השיר:
אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו, ברך את-מדינת-ישראל, ראשית צמיחת גאלתנו. הגן עליה באברת חסדך ופרש עליה סכת שלומך ושלח אורך ואמתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגני ארץ קדשנו, והנחילם אלהינו ישועה ועטרת נצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו כל בית ישראל, פקד-נא בכל ארצות פזוריהם, ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדך: אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך: והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר-ירשו אבתיך וירשתה, והיטבך והרבך מאבתיך: ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולשמר את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן-דוד משיח צדקך, לפדות מחכי קץ ישועתך.
הופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו: יהוה אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלה.