מילות השיר:
אמר ליה בר הי הי להלל,
האי להמנות להמלאות מיבעי ליה
אלא זה שמנוהו חביריו לדבר מצוה,
והוא לא נמנה עמהן