מילות השיר:
אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל
לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכן
אביכם שבשמים...

ואומר: "מקוה ישראל ה'",
מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל