מילות השיר:
ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך קל רחום וחנון שתזכני היום ובכל יום לשמור פי ולשוני מלשון הרע ורכילות, ויהיו כל מעשי ודיבורי לשם שמים