מילות השיר:
בענין השמחה על פי משל שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים
אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחרה
ומכניסים אותו בעל כרחו לתוך מחול המרקדים
ומכריחים אותו בעל כרחו שיהיה שמח עמהם גם כן
כן יש בענין השמחה כי כשאדם שמח אזי המרה שחרה ויסורים
נסתלקים מן הצד אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדף אחר המרה שחרה
דוקא להכניס אותה גם כן בתוך השמחה
באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה
שיהפך המרה שחורה וכל היסורין לשמחה כדרך הבא לתוך השמחה
שאז מגודל השמחה והחדוה מהפך
כל הדאגות והעצבות והמרה שחורה שלו לשמחה
נמצא שחוטף המרה שחורה ומכניס אותה בעל כרחה לתוך השמחה