מילות השיר:
ימלוך ה' לעולם אלוקיך ציון לדור ודור הללויה
יהללו את שם ד' ברוך כבוד ה' ממקומו