מילות השיר:
ה' ימלוך לעולם ועד
ונאמר: והיה ה' למלך על כל הארץ
ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד