מילות השיר:
וזכנו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה
ומתוך עושר וכבוד
ומתוך מיעוט עוונות

והסר ממני ומכל בני ביתי ומכל עמך בית ישראל כל מיני חולי, וכל מיני מדוה, וכל מיני דלות ועניות ואביונות.