מילות השיר:
ובאו כולם בברית יחד
נעשה ונשמע אמרו
וואס טוט זיך
וואס הערט זיך
נעשה ונשמע אמרו

איך האב אמאל גיהערט אין נאמן פון א רויסן צדיק אז דער טעם פארוואס יודן ווען זיי טרעפן זיך איינער דעם אנדערן,
זאגן זיי 'וואס טוט זיך עפעס וואס הערט זיך עפעס?'
וויל זיי ווילן דערמאנן איינער דעם אנדערן אז מ'איז אמאל גיווען אין הר סיני און מ'האט גיזאגט צוזאמן נעשה ונשמע,
וואס טוט זיך עפעס מיט דעם נעשה ונשמע...?
וואס טוט זיך עפעס מיט דעם נעשה ונשמע...?