מילות השיר:
יוס'ל חבר מיינער, די זיצט דא ביי די פיאנע...
שרייבסט הערליכע (ניגונים, הורה, דיסקו, רק, רעגעי...) פארין ציבור ידעי ביי דעי

וארשתיך, תניא, אדרבא, מעין עולם הבא,
כי הטוב, רצה...
געלט, שטר התנאים, דאגה, נסים, דדא ביה, היי...

צו דאנקסט דו דען דעם בורא,
פאר די אלע פרישע סחורה
יוס'ל ענטפער מיר...
צו האלסט דו פאר א זכי',
יעדע שינע זיסע תנועה
וואס ער שענקט פאר דיר...
וויל וויפיעל זענען דיר מקנא,
אז דו ביזט אונז מהנה
דא א שמחה, דא א טרעהר...
דאנק און בעט דעם בורא,
האב נישט קיין מורא
און שרייב נאך מעהר.

נישט, גי'דאגה'ט, כי בשמחה, ידיד נפש און ישימך...
חוקותיה, רשי'ס ניגון, אני שבת,
מיין ידיד, עוד ישבו...
אמת, כן השם אלקינו, שמעתי, וזכינו,
חברך, 'נו דזשו', רצה...
מירעקלס', 'פארעבער ואן', 'האלד אן', ונא. נא...

צו דאנקסט דו דען דעם בורא...

(ס'איז דיר נישט שווער, געב אהער העי,
ווי גייסס דו, 'דאנט דיסעפער')

(יוסי)... איך דאנק דיר אונזער בורא,
פאר די אלע פיינע סחורה
וואס דו שענקסט צו מיר...
ס'איז אלעס דיינע וואונדער,
שרייבן פאר דיינע קינער
ליעדער, גאנס אן א שיעור...
און איך בעהט, אלע יאהרן מיינע,
זיי זשע מיר מהנה
אזו ווי ביז אהער...
א שליחות אוס צו פירן, רוהיט אהן א שטער...
א שליחות אויס צופירן, רוהיג אהן א שטער...
ניגונים קאמפאזירן, וויטע נאך מעהר.