מילות השיר:
ואז יהיו כל ישראל צדיקים
והקדוש ברוך הוא נוטל יצר הרע מהם
ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ
ולעשות רצון אביהם שבשמים