מילות השיר:
בית א':
האדרת והאמונה לחי עולמים
הבינה והברכה לחי עולמים
הגאוה והגדולה לחי עולמים
הדעה והדבור לחי עולמים

פזמון:

בית ב':
ההוד וההדר לחי עולמים
הועד והותיקות לחי עולמים
הזיו והזוהר לחי עולמים
החיל והחוסן לחי עולמים

פזמון...

בית ג':
הטכס והטוהר לחי עולמים
היחוד והיראה לחי עולמים
הכתר והכבוד לחי עולמים
הלקח והליבוב לחי עולמים